SundaHus

Många av våra produkter är idag bedömda av SundaHus.

SundaHus Miljödata används som ett verktyg för att uppfylla beställarens miljöprogram, för att dokumentera byggprodukterna i byggnaden och för att hålla reda på vilka produkter som används vid förvaltning och drift av byggnaden.

Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. SundaHus kemister dokumenterar innehållet i produkterna samt bedömer dem utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på våra byggvarudeklarationer och övrig dokumentation. SundaHus bedömningskriterier är till största delen baserade på Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.
SundaHus varken godkänner eller underkänner produkter. Det är beställaren som beslutar om vad som är godkänt, utifrån sina miljökrav och med hänsyn till andra faktorer såsom funktion, kvalitet, estetik och pris. Vissa beställare ställer miljökrav enligt SundaHus bedömningskriterier medan andra använder systemet för att ställa andra miljökrav. Det kan tex handla om krav enligt något certifieringssystem (t.ex. Miljöbyggnad eller Svanen) eller helt egna krav avseende innehållet i produkterna.

För mer info om den produkten som söks, se:

https://www.sundahus.se/tjanster/miljodata/